Chuyên mục
Soạn văn 9

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
I. Dẫn trực tiếp – dẫn gián tiếp
1. Dẫn trực tiếp như thế nào?

a) Nhận xét
b) Phần in đậm ở đoạn trích (1) là lời của nhân vật, ở đoạn trích (2) là ý nghĩa của nhân vật. Nội dung dẫn in đậm được đặt trong dấu ngoặc kép, và ngăn cách phần lời dẫn bằng dấu hai chấm.
c) Giữa phần lời nói hay ý nghĩa được dẫn và phần lời dẫn có thể thay đổi vị trí trước – sau cho nhau được. Nhưng nếu đổi phần lời nói hay ý nghĩa được dẫn lên trước còn phần lời dẫn đứng sau thì phải thay dấu hai chấm bằng dấu gạch ngang.
Ví dụ: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu không kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn” – họa sĩ nghĩ thầm.

2. Dẫn gián tiếp như thế nào?

a) Nhận xét: Đây là những lời dẫn được trích gián tiếp bởi vậy không có dấu ngoặc kép.
b) Phần in đậm ở đoạn trích (3) là lời nói (dựa vào câu trước và từ khuyên tỏng bộ phận của lời người dẫn để nhận biết) được thuật lại.
Ở đoạn trích (4) là ý nghĩa được thuật lại ( dựa vào từ hiểu trong bộ phận lời dẫn ).
Giữa nội dung được dẫn với lời người dẫn trong kiểu lời dẫn gián tiếp này không có dấu ngăn cách. Để thay thế người ta thương dùng những từ ngữ để biểu thị như từ: rằng hoặc ngăn cách giữa hai bộ phận (lời người dẫn và nội dung được dẫn) trong câu gián tiếp.

II. Luyện tập

1. Cả hai đoạn trích đều là cách dẫn trực tiếp. Cách dẫn ở đoạn trích (a) nội dung dẫn ra bằng lời. Còn ở đoạn trích (b), nội dung được dẫn ra ý. Cách dẫn ở hai đoạn trích này cùng là cách dẫn lại nguyên văn.

2. Với ý kiến (a) Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc.

– Cách dẫn trực tiếp: Trong báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh đã nói: “ Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc”.
– Cách dẫn gián tiếp: Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lịch sử lâu đời, đã trải qua hàng ngàn năm từ thế hệ những vua Hùng đến từng thế hệ thời đại Hồ Chí Minh cùng nhau xây dựng và bảo vệ đê có một đất nước hùng mạnh như bây giờ. Vì vậy chúng ta các thế hệ ngày nay phải biết ghi ơn những công lao to lớn ấy theo lời dăn dạy của Hồ chủ tịch rằng chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc.

3. Lời của nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích được dẫn trực tiếp nguyên văn. Đây cũng là lời dẫn trực tiếp mà chúng ta thấy trong các văn bản truyện.

4. Viết lại đoạn trích trên theo cách dẫn gián tiếp.

( Có thể nhập vào vai người kể chuyện để kể lại, nhưng cách xưng hô phải thay đổi cho hợp lý)
Hôm sau, Linh Phi cũng sai xứ giả Xích Hỗn đưa Phan Lang ra khỏi nước, Vũ Nương biết chuyện liền đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn Phan nói hộ với Trương Sinh rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập mọt đàn giải oan ở bến sông rồi đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

Bởi Cô Bình

Dạy văn quan trọng nhất là truyền cảm hứng. Giáo viên say mê môn văn thì bằng mọi cách làm cho học sinh cũng cảm thấy hay, rung động như mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *